Apliko për bashkëpunim

Jeni përkthyes(e) me shkrim/goje i(e) licencuar apo lektor(e) me kualifikim përkatës dhe dëshironi të bashkëpunoni në bazë të honorarit, atëherë plotësojeni pyetësorin e më poshtëm dhe kliko: ,,dërgo’’


Fushat e shënuara me * duhet të plotësohen patjetër
Të dhënat personale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualifikimi 
 
 
 
 
 
 
I/E licencuar 
Përkthyes/e gojor/e: 
me shkrim 
Të dhënat teknike 
Hardware (Skaner) 
 
Pagesa për