Shërbime

Përpilim/Plotësim të

autorizimeve

ankesave

kërkesave

shkresave të ndryshme

biografisë (CV, Curriculum Vitae)

formularëve

Shërbime të telekmunikacionit

faks (pranim dhe dërgim)

e-mail (pranim)